Quy định về tiền lương ghi trong hợp đồng lao động

Theo quy định tại Bộ luật Lao động, trong hợp đồng lao động, các nội dung phải thể hiện trong hợp đồng không có quy định hưởng lương thường xuyên hay không hưởng lương thường xuyên, mà chỉ quy định tiền lương và phụ cấp do 2 bên thoả thuận.

Ngày 29/8/2018, ông Nguyễn Hữu Thanh ký hợp đồng lao động với Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận số 2914/HĐLĐ-BVT; làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin; loại hợp đồng có thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/9/2018 đến ngày 31/8/2020); hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ của bệnh viên (không phải ngân sách nhà nước cấp); có đóng BHXH. Ông Thanh hỏi, ông có phải là đối tượng được hưởng lương thường xuyên không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Điều 15 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Ông Nguyễn Hữu Thanh lý hợp đồng lao động với Bệnh viện tỉnh là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn: “hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng”, quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 22 Bộ luật Lao động.

Điều 90 Bộ luật Lao động quy định, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để làm công việc theo thoả thuận trong hợp đồng lao động. Hình thức trả lương theo Điều 94 Bộ luật Lao động: trả lương thời gian, lương sản phẩm hoặc lương khoán.

Trong hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 quy định 10 nội dung phải thể hiện trong hợp đồng, cũng như trong mẫu hợp đồng lao động không có quy định hưởng lương thường xuyên hay không hưởng lương thường xuyên, mà chỉ quy định tiền lương và phụ cấp do 2 bên thoả thuận.

Theo Bộ luật Lao động năm 2012 không có quy định người lao động hưởng lương thường xuyên khi ký kết hợp đồng lao động mà chỉ quy định: “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động làm công việc theo thoả thuận”.