Chế độ bảo hiểm y tế của đối tượng cựu chiến binh

Cụ thể: Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30/04/1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP.

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30/04/1975 quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016, gồm: Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cambodia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cambodia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg); Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30/04/1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Quyền lợi BHYT của cựu chiến binh thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng: Được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh; Được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh nếu cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh hoặc lên tuyến Trung ương: Trường hợp dùng xe cấp cứu, Quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển 02 chiều cho cơ sở khám, chữa bệnh với mức 0,2 lít xăng/km theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh; trường hợp không dùng xe cấp cứu, Quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh với mức 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên…


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *